O projekcie

Kompetencje rozumiane jako synteza wiedzy, umiejętności i postaw są kluczowym czynnikiem sukcesu zasobów ludzkich na konkurencyjnym rynku pracy.

Brak, bądź niedobór doświadczenia i umiejętności praktycznych jest zdaniem pracodawców najistotniejszym mankamentem absolwentów wyższych uczelni. Niewystarczające „umiejętności miękkie” umożliwiające im m.in. efektywną pracę w grupie, autopromocję, radzenie sobie ze stresem, komunikowanie się, są dodatkowymi czynnikami obniżającymi ich rynkową konkurencyjność.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i potencjalnych pracodawców w zakresie praktyczności kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UMCS podjęliśmy wysiłek przygotowania i wdrożenia projektu „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”.

Projekt jest realizowany w okresie od 01 października 2009 r. do 30 września 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego głównym celem jest ograniczenie luki kompetencyjnej absolwentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wzmocnienie praktycznych elementów nauczania poprzez podjęcie i prowadzenie przez Wydział Ekonomiczny UMCS współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami,
 • organizowanie praktyk i staży dla studentów,
 • powołanie Rady Przedsiębiorców jako organu doradczego Rady Programowej Wydziału Ekonomicznego UMCS,
 • prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez praktyków,
 • realizacja przez studentów projektów praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach pod opieką merytoryczną pracowników naukowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy z matematyki u studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomicznym UMCS poprzez prowadzenie kursów wyrównawczych,
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez prowadzenie treningów interpersonalnych oraz szkoleń z rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ułatwianie studentom Wydziału Ekonomicznego UMCS kontaktu z potencjalnymi pracodawcami poprzez organizację spotkań panelowych z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji oraz zajęć warsztatowych,
 • wdrożenie systemu regularnego gromadzenia informacji dotyczących poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców w celu dostosowywania programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

Narzędziem wspierającym realizację projektu jest Wirtualna Platforma Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS. Pełni ona funkcję „skrzynki kontaktowej” pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UMCS a przedsiębiorstwami i instytucjami w sprawie praktyk, staży, pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów. Przy jej pomocy uczestnicy projektu mają możliwość:

 • zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie,
 • dostępu do bazy ofert staży, praktyk i pracy,
 • pobierania materiałów dydaktycznych do zajęć odbywających się w ramach projektu.